Specifieke informatie voor HCP’s en KOL’s

De volgende informatie geldt voor de relatie die Norgine heeft met HCP’s en KOL’s. De hierin vermelde informatie moet worden aangevuld met het algemene privacybeleid.

Bronnen.

In principe zullen we persoonsgegevens verzamelen die rechtstreeks door u aan onze commercieel vertegenwoordigers zijn verstrekt. Bovendien kunnen we persoonsgegevens verzamelen uit openbaar beschikbare kanalen zoals: 

 • websites; 
 • wetenschappelijke publicaties;
 • nationale registers;
 • sociale media; en/of
 • databases van derden met wie we contracten hebben gesloten, zoals IMS/IQVIA. 

Categorieën van persoonsgegevens: 

 • naam; 
 • bedrijfscontactgegevens; 
 • gerelateerde instituten; 
 • opleiding en kwalificaties; 
 • foto’s en films; 
 • onderzoek en publicaties; 
 • interacties met onze producten en diensten; 
 • financiële informatie en betaalgegevens; 
 • ongewenste voorvallen; en 
 • alle andere categorieën zoals vereist volgens de EFPIA-code. 

Bijzondere categorieën van persoonsgegevens kunnen worden verwerkt, met name in verband met de vitale belangen van de betrokkenen. 

Verwerkingsdoeleinden. 

Overeenkomstig de wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens verwerken wij de eerder vermelde categorieën van persoonsgegevens voor de doeleinden die in ons ‘Privacybeleid’ zijn vastgesteld en ten behoeve van: 

 • de veiligheid van de patiënten;
 • geneesmiddelenbewaking;
 • professionele informatie over onze producten en indicaties;
 • onderzoek;
 • de organisatie van congressen;
 • naleving van transparantievereisten (zo nodig met inbegrip van financiële informatie en betaalgegevens); 
 • om te voldoen aan de verplichtingen van wet- en regelgeving, ethische plichten en plichten in verband met de beste praktijken van de sector; 
 • onderzoek en ontwikkeling om ontwikkeling en samenwerking te kunnen garanderen; en
 • communicatie in verband met bedrijfsactiviteiten. 

Rechtsgrond. 

We verwerken uw persoonsgegevens volgens de hierboven vermelde rechtsgrond en: 

 • Toestemming: wanneer de verwerking uw toestemming tot verzameling van de gegevens vereist. U hebt het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken. Het intrekken van uw toestemming laat de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan onverlet. 
 • Contractuele verplichtingen: op grond van een bestaande contractuele/
  samenwerkingsrelatie of voordat een dergelijke relatie tot stand komt. 
 • De bescherming van de vitale belangen van een persoon: in omstandigheden waarin de vitale belangen van betrokkenen of andere personen in het gedrang komen. 
 • Om een wettelijke verplichting na te komen: Mogelijk verplicht de toepasselijke wet- en regelgeving ons om uw persoonsgegevens te verwerken. 
 • Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt volgens de rechtsgrond van rechtmatige belangen om contact te houden en voor de monitoring van onze interacties met u betreffende onze producten en diensten, onderzoeks- en samenwerkingsmogelijkheden, statistieken en veiligheid van geneesmiddelen. Telkens wanneer we op die rechtsgrond persoonsgegevens verwerken, zorgen we ervoor dat de rechten van de betrokkenen niet zwaarder wegen dan onze rechtmatige belangen. 

Doorgifte en ontvangers.

Persoonsgegevens mogen volgens de bovenvermelde voorwaarden worden doorgegeven aan de volgende ontvangers: 

derde partijen zoals regelgevende instanties en overheden, derden-dienstverleners die ons bijstaan bij klinische onderzoeken, IT-diensten en adviseurs.

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven om te voldoen aan de verplichtingen inzake transparantie en bekendmaking die volgens de toepasselijke wet- en regelgeving vereist zijn. 

Bewaring van gegevens. 

Uw persoonsgegevens worden bewaard zolang uw relatie met Norgine duurt. We mogen persoonsgegevens bewaren zoals bepaald volgens de wet. U kunt contact met ons opnemen voor meer informatie over de bewaartermijnen die binnen Norgine van toepassing zijn.