Privacybeleid

Norgine eerbiedigt uw privacy (‘u’, ‘uw’) als gebruiker van onze website www.moviprep.be (‘website’).

In dit privacybeleid (en in onze gebruiksvoorwaarden) wordt uitgelegd hoe Norgine en de Norgine bedrijvengroep (‘Norgine’, ‘wij’, ‘we’ en ‘ons’) persoonsgegevens die we van u verzamelen of die u aan ons verstrekt, verzamelen, gebruiken, delen en verwerken en hoe we uw persoonsgegevens beheren conform de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). We verzoeken u vriendelijk dit beleid te lezen en indien u vragen hebt contact met ons op te nemen.
Dit privacybeleid verstrekt informatie over:

De personen van wie we persoonsgegevens verzamelen

We verzamelen persoonsgegevens van verschillende betrokkenen, afhankelijk van uw relatie met Norgine. De categorieën van betrokkenen zijn:

De informatie die we verzamelen;

We verzamelen en verwerken gegevens zoals:

 • uw naam en contactgegevens volgens de contactmethode waaraan u de voorkeur geeft, bijvoorbeeld: e-mailadres, adres, telefoonnummer, fax, land;
 • e-mails of andere correspondentie die u ons toestuurt;
 • informatie die u verstrekt hebt toen u gebruik maakte van de functie ‘Contact met ons opnemen’;
 • informatie die u verstrekt als u een probleem met onze website meldt;
 • ‘social media tracking’ waardoor er interactie mogelijk is tussen platformen als Facebook en Twitter en deze website, en de sociale media feedback kunnen geven over uw acties;
 • technische informatie via uw bezoeken aan onze website (onder meer activiteitsgegevens, geografische locatie, browsertype en -versie, besturingssysteem, verwijzingsbron, duur van het bezoek, pagina’s die u bekeken hebt, URL’s die u hebt aangeklikt en navigatietrajecten op de website);
 • informatie over de apparatuur, onder meer het hardwaremodel, besturingssysteem en -versie, en informatie over het mobiele netwerk.

Afhankelijk van de categorie van betrokkenen en van de verwerking verzamelen en verwerken we gegevens zoals:

als de betrokkenen HCP’s of KOL’s zijn:

 • bankrekeninggegevens voor betalingen in verband met dienstverlening of sponsoring;
 • informatie, beoordelingen, feedback en opmerkingen betreffende producten en diensten van Norgine als onderdeel van ons klantenrelatiebeheer;
 • antwoorden op enquêtes die we gebruiken voor onderzoek waaraan u wilt deelnemen (hoewel u niet verplicht bent op dergelijke verzoeken in te gaan);

als de betrokkenen patiënten zijn:

 • we verzamelen persoonsgegevens wanneer u melding maakt van een mogelijke bijwerking of ongewenst voorval met een van onze producten. Deze gegevens kunnen uw geslacht, geboortedatum en informatie over uw gezondheid omvatten;
 • antwoorden op enquêtes die we gebruiken voor onderzoek waaraan u wilt deelnemen (hoewel u niet verplicht bent op dergelijke verzoeken in te gaan).

Denkt u er alstublieft om dat deze categorieën kunnen verschillen afhankelijk van uw status als betrokkene. Voor meer informatie in verband met HCP’s en KOL’s van Norgine klik hier.

Telkens wanneer bijzondere categorieën van persoonsgegevens worden verwerkt waarvoor uw toestemming nodig is, kunt u uw toestemming altijd intrekken zonder dat dit van invloed is op de rechtmatigheid van de verwerking die vóór die intrekking heeft plaatsgevonden.

De op onze website beschikbare diensten en informatie zijn bedoeld voor personen vanaf 18 jaar. Iedere persoon die informatie vraagt over een geneesmiddel met een gebruiksindicatie voor kinderen moet minstens 18 jaar oud zijn.

Rechtsgrond en doelstelling van de gegevensverzameling

Overeenkomstig de gegevensbeschermingswetgeving kunnen we in de hiernavolgende situaties uw persoonsgegevens verzamelen in verband met de verwerking die nodig is volgens uw relatie met Norgine:

 • Voor gegronde zakelijke doeleinden: we verzamelen uw persoonsgegevens om onze mededelingen naar u toe relevanter en persoonlijker te maken, en om u onze diensten doeltreffender en doelmatiger te laten ervaren, behalve wanneer uw belangen of uw grondrechten en fundamentele vrijheden zwaarder wegen dan onze doeleinden.
 • Voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent, of als voorbereidende stap vóór het aangaan van een overeenkomst: Het is mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten verwerken om een door u gevraagd product te leveren of een door u gevraagde dienst te verlenen.
 • Om te voldoen aan onze wettelijke verplichtingen: voldoen we aan de wet- en regelgeving en aan de richtsnoeren die in dit beleid worden uiteengezet en die essentieel zijn voor de manier waarop wij zaken doen.
 • U hebt toestemming gegeven: Mogelijk hebben we uw toestemming nodig om uw persoonsgegevens te verzamelen voor de hiernavolgende doeleinden.

We kunnen gegevens die we over u bewaren gebruiken voor de volgende doeleinden, afhankelijk van uw relatie met ons:

 • om u informatie, producten of diensten te verstrekken, wanneer u erin hebt toegestemd om te worden gecontacteerd voor die doeleinden en wanneer wij dit volgens de wet mogen doen, onder meer persberichten, vacatures, financiële resultaten en marketinginformatie;
 • om te reageren op meldingen van een mogelijke bijwerking van een van onze producten en om de veiligheid van onze producten te bewaken;
 • om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, richtsnoeren en eisen of verzoeken van regelgevende instanties, overheden, rechtbanken en rechterlijke instanties;
 • voor controles, analyses en onderzoek dat ons helpt bij het verbeteren van onze digitale platformen, inhoud en dienstverlening;
 • om te waarborgen dat de inhoud van onze website op de doeltreffendste en doelmatigste manier wordt aangeboden aan u en uw apparatuur, onder meer door het bewaken en analyseren van gebruik en activiteiten in verband met onze digitale platformen zodat wij de vormgeving en inhoud van onze platformen kunnen verbeteren;
 • om u de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan interactieve functies van onze website, indien u dat wenst; en
 • om u op de hoogte te brengen van wijzigingen aan onze website en de documentatie op onze website.

Voor meer informatie in verband met HCP’s en KOL’s van Norgine klik hier.

Het delen, opslaan en beschermen van uw persoonsgegevens

We zullen uw persoonsgegevens bewaren gedurende de termijn die overeenstemt met ons beleid inzake gegevensbewaring waarin wettelijke eisen voor bewaartermijnen zijn uiteengezet, met inbegrip van rechtsmiddelen of gerechtelijk onderzoek, of zolang als nodig is om u toegang te verschaffen tot de door u gevraagde diensten, zolang dat redelijkerwijs mogelijk is volgens de doeleinden voor verzameling, of zolang dat noodzakelijk is om ons de mogelijkheid te bieden op uw vraag of verzoek te reageren.

We kunnen uw persoonsgegevens delen met:

 • leden van de Norgine bedrijvengroep indien dat nodig is voor de verwerking;
 • onze tussenpersonen, contractanten en leveranciers, onder meer degenen die ons technologische diensten verlenen, zoals gegevensanalyse, hosting en technische ondersteuning;
 • onze professionele adviseurs en auditors; en
 • onze zakenpartners, bijvoorbeeld licentiepartners en distributeurs; regelgevende instanties, overheden en rechterlijke instanties wanneer dat nodig is voor de naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving.

We geven uw gegevens door aan dienstverleners die ons ondersteunen bij onze activiteiten en de bijbehorende processen in het kader van een overeenkomst voor gegevensverwerking die onze dienstverleners ertoe verplicht onze strenge instructies en contractuele verplichtingen na te leven.

De persoonsgegevens die we van u verzamelen kunnen worden verwerkt door Norgine, met Norgine verbonden ondernemingen en door Norgine vertrouwde derde partijen. In sommige gevallen kunnen we persoonsgegevens doorgeven aan derde landen buiten de Europese Unie (EU). Sommige landen buiten de EU hanteren eenzelfde beschermingsniveau van uw persoonsgegevens als dat van de EU, maar andere landen waaraan uw persoonsgegevens worden doorgegeven hanteren mogelijk niet hetzelfde beschermingsniveau als het niveau dat door de wetten in de EU wordt gewaarborgd. Zo nodig zullen we passende maatregelen treffen, zoals modelcontractbepalingen, om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens beschermd en veilig blijven na een doorgifte naar een land buiten de EU, overeenkomstig de toepasselijke wetten op de bescherming van persoonsgegevens. Zodra we uw informatie hebben ontvangen, zullen we alle redelijkerwijs nodige stappen ondernemen om te waarborgen dat uw persoonsgegevens worden verwerkt conform dit privacybeleid.

We hanteren een reeks veiligheidsmaatregelen en technologieën om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatig gebruik en tegen ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging of vernietiging overeenkomstig de toepasselijke wetten op de bescherming van persoonsgegevens. We hebben technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beschermen. We gebruiken versleutelingstechnologieën op onze website. Uw gegevens worden doorgegeven aan onze servers en komen daarna weer terug via een verbinding die wordt beschermd met TLS-encryptie. Dat u zich op een veilige website bevindt, kunt u zien aan het symbool van het slotje in de adresbalk van uw browser en aan het feit dat het adres begint met https://.

Uw rechten

Volgens de wetgeving op de bescherming van persoonsgegevens zoals vastgesteld in de AVG hebt u een aantal rechten in verband met uw persoonsgegevens. U mag:

 • ons om inzage in of om een kopie vragen van de persoonsgegevens die wij van u bijhouden;
 • ons vragen om uw persoonsgegevens te rectificeren en/of te wissen;
 • ons vragen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
 • ons vragen om uw gegevens door te geven aan een andere onderneming of ze u terug te bezorgen in een .csv- of .pdf-bestand;
 • bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens intrekken;
 • een klacht indienen bij uw plaatselijke toezichthoudende autoriteit wanneer u van mening bent dat de verwerking van uw gegevens een inbreuk vormt op de wet- en regelgeving in verband met de bescherming van persoonsgegevens.

We zullen op uw vragen ingaan conform onze wettelijke verplichtingen. U kunt deze rechten te allen tijde uitoefenen door contact met ons op te nemen.

Cookies

We gebruiken cookies op onze website. Cookies zijn gegevensbestandjes die op uw apparatuur worden gezet en er worden ingelezen. Cookies kunnen gegevens bevatten die het mogelijk maken om het gebruikte apparaat te herkennen. In bepaalde gevallen bevatten cookies echter uitsluitend informatie over bepaalde instellingen die geen persoonsgegevens zijn. U kunt kiezen of u cookies al dan niet aanvaardt.

Als u ervoor kiest cookies af te wijzen, is het mogelijk dat bepaalde onderdelen van onze website niet naar behoren werken en dat dit dus nadelige gevolgen kan hebben voor uw surfervaring. Voor meer informatie over de cookies die we gebruiken en de doeleinden waarvoor we ze gebruiken, raadpleeg ons Cookiebeleid.

Google Analytics

We gebruiken Google Analytics wanneer u vooraf uw toestemming hebt gegeven, om pseudonieme gebruikersprofielen te maken zodat we onze website op verzoek kunnen verbeteren en ontwerpen. Google Analytics maakt gebruik van cookies en biedt ons de mogelijkheid terugkerende bezoekers te herkennen en te tellen. Deze gegevensverwerking wordt verricht om een inzicht te geven in de frequentie waarmee onze website door verschillende bezoekers wordt bekeken.

De informatie die de cookies geven over uw gebruik van de website wordt doorgegeven aan Google en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten. Op deze site hebben we IP-anonimisering ingeschakeld; in de lidstaten van de EU wordt uw IP-adres afgekapt. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt het gehele IP-adres doorgegeven aan een server van Google in de Verenigde Staten en daar afgekapt (er wordt een passend gegevensbeschermingsniveau gewaarborgd aangezien Google deelneemt aan de Privacy Shield-overeenkomst tussen de EU en de VS). We hebben ook een overeenkomst gesloten met Google Inc. (VS) voor gegevensverwerking in opdracht. In het kader van die overeenkomst zal Google de verzamelde gegevens uitsluitend gebruiken om het gebruik van de website te beoordelen en verslagen over websiteactiviteiten samen te stellen.

Uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens intrekken; Gebruik daarvoor een van de volgende mogelijkheden:

 • U kunt het gebruik van cookies weigeren door de passende instellingen op uw browser te selecteren. Als u dat doet, wijzen wij u erop dat bepaalde onderdelen van onze website mogelijk niet naar behoren functioneren en dat dit dus nadelige gevolgen kan hebben voor uw surfervaring;
 • U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde gegevens in verband met uw gebruik van de site verzamelt en verwerkt door de plug-in voor uw browser te downloaden en te installeren, via de volgende link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Voor meer informatie ga naar http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl of http://www.google.com/intl/de/analytics/privacyoverview.html (algemene informatie over Google Analytics en gegevensbescherming). Merk op dat de code “gat._anonymizeIp();” aan Google Analytics werd toegevoegd om de anonieme verzameling van IP-adressen (zogenoemde IP- masking) te waarborgen.
U kunt de gegevensverzameling door Google Analytics ook verhinderen door op de volgende link te klikken. Er wordt dan een opt-outcookie ingesteld waarmee verhinderd wordt dat uw gegevens nog worden verzameld wanneer u de website bezoekt: Disable Google Analytics.

Plug-ins voor sociale media

Met het oog op gegevensbescherming nemen we geen rechtstreekse plug-ins voor sociale media in onze website op. Wanneer u naar onze webpagina’s surft, worden er dus geen gegevens doorgegeven aan sociale media zoals YouTube, Twitter en LinkedIn. Op die manier wordt profilering door derde partijen uitgesloten.

U hebt echter nog altijd de mogelijkheid om geselecteerde pagina’s te delen door te klikken op de YouTube-, Twitter- en LinkedIn-knoppen en wanneer u iets plaatst, kunt u zien hoe vaak een pagina in het verleden werd gedeeld. We gebruiken de zogenoemde Shariff-oplossing die werd ontwikkeld door het Duitse computertijdschrift c’t als een juridisch acceptabel alternatief voor de klassieke sociale plug-ins.

Hoe werkt die oplossing? Met Shariff worden alle gegevens en functies die nodig zijn om YouTube, Twitter en LinkedIn weer te geven in eerste instantie door onze webserver verstrekt. Pas als u beslist om iets te plaatsen via de bijbehorende knop en daarop klikt, vindt er een doorgifte van gegevens plaats naar de exploitant van de desbetreffende sociale media.

Contact met ons opnemen

Als u vragen of verzoeken hebt in verband met dit privacybeleid, verzoeken wij u gebruik te maken van ons contactformulier.
Norgine NV, Romeinsestraat 10, 3001 Heverlee, België, is de gegevenscontroller van de persoonsgegevens die wij van u verzamelen of die u ons verstrekt.

Voor de andere websites van Norgine die aan deze website gekoppeld zijn, wordt de gegevenscontroller vermeld in het bijbehorende privacybeleid.

U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming op:

FIRST PRIVACY GmbH
Konsul-Smidt-Straße 88
28217 Bremen, Duitsland
Tel.: (+49) 0421 696632-0
Tel.: (+49) 0421 696632-11
E-mail: office@first-privacy.com
Web: https://www.first-privacy.com/en.html

Contactformulier

U heeft de mogelijkheid om contact met ons opnemen via ons contactformulier. Om dit contactformulier te gebruiken hebben we uw naam en e-mailadres nodig. We gebruiken deze data op basis van Art. 6 para. 1 lit. GDPR om te antwoorden op uw vraag. U heeft te allen tijde het recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking. Wanneer u dit wilt, gebruik dan ons contactformulier.

Uw gegevens worden alleen verwerkt om uw vraag te beantwoorden. We verwijderen uw gegevens wanneer ze niet langer nodig zijn en er zijn geen wettelijke verplichtingen om ze te bewaren.