Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden: Uw (“u”, “uw”) gebruik van deze website moviprep.be (“Site”) is onderhevig aan deze gebruiksvoorwaarden zoals verstrekt door Norgine NV (“NNV”) (“We”, “ons”, “onze”). Door gebruik van deze Site, geeft u aan dat u akkoord gaat met deze gebruiksvoorwaarden en de documenten waarnaar hierin verwezen wordt. Als u niet akkoord gaat, gelieve deze Site niet te gebruiken.

Over ons

Norgine NV is een in België geregistreerd bedrijf met bedrijfsnummer 20000421. Onze maatschappelijke zetel bevindt zich te Romeinsestraat 10, B-3001 Heverlee, België. Een lijst van de directeurs kan worden bekeken in ons kantoor. Deze Site: We kunnen deze Site en hierop gepubliceerd materiaal intrekken of wijzigen of toegang tot bepaalde delen van deze Site of dit materiaal of onze gehele Site beperken, zonder kennisgeving naar ons eigen oordeel. Wijzigingen aan deze Site zullen van kracht gaan nadat ze op deze Site zijn gepubliceerd. We zijn niet verplicht om deze Site bij te werken.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten op deze Site en op het materiaal op deze Site, waaronder productnamen, logo’s, beelden en domeinnamen zijn het eigendom van of in licentie verleend aan ons of onze dochterondernemingen, tenzij anders vermeld. Alle rechten zijn voorbehouden. U mag pagina’s van deze Site reproduceren voor uw privé/niet-commercieel gebruik als u de bron van deze pagina’s bevestigt en deze kopieën niet publiceert of wijzigt. U mag een pagina van deze Site niet anderszins gebruiken voor enig gebruik zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming die u kunt verkrijgen via contact@norgine.com. Niets hierin vervat, zal worden opgevat als het verlenen van enige licentie of enig recht onder enige van onze intellectuele eigendomsrechten of onder enige intellectuele eigendomsrechten van een derde partij.

Vertrouwen

Deze Site bevat informatie over de producten van Norgine (gezamenlijk aangeduid als “Producten”) goedgekeurd (voor menselijk gebruik) door regelgevende autoriteiten in elk gebied waarin de Producten zijn gelicentieerd. Deze informatie is uitsluitend bedoeld ter informatie en mag niet worden gebruikt voor zelfdiagnose. Het advies van een arts of andere bevoegde professioneel gezondheidsadviseur moet altijd worden ingewonnen alvorens een van de producten te kopen en/of te gebruiken. Deze Site is geen reclame; is uitsluitend ter informatie verstrekt en is geen bindend aanbod om een enige dienst te verlenen. Materialen gepubliceerd op deze Site zijn niet bedoeld als advies en mogen niet worden beschouwd als advies.

Privacy en Cookies

We verwerken informatie over u in overeenstemming met ons privacybeleid en cookiebeleid. Door gebruik van deze Site gaat u akkoord met deze verwerking in overeenstemming met het privacybeleid en cookiebeleid en verklaart u dat alle door u verstrekte gegevens nauwkeurig zijn.

Koppeling

U mag een link leggen naar de thuispagina van deze Site, maar alleen als dit eerlijk en wettelijk is en onze reputatie niet schaadt of er voordeel uit haalt. We behouden ons het recht voor om de toestemming voor koppeling in te trekken zonder kennisgeving. Leg geen link die enige vorm van verband, goedkeuring of verbintenis namens ons suggereert wanneer dit niet bestaat. U mag geen link leggen van een website die niet uw eigendom is. U mag niet anderszins framen of linken naar deze Site zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke goedkeuring die kan worden aangevraagd via contact@norgine.com. Links naar andere websites van deze Site worden alleen ter informatie aangeboden en houden niet in dat we deze goedkeuren of dat ze gelieerd zijn aan de verleners van deze websites. We hebben geen controle over de inhoud van deze websites, aanvaarden geen verantwoordelijkheid ervoor en wijzen aansprakelijkheid af voor enig verlies of enige schade veroorzaakt door uw gebruik ervan.

Virussen, hacken en aanvallen

U mag

  • Deze Site alleen voor wettige doelen gebruiken;
  • Deze Site niet misbruiken door bewust virussen, trojans, wormen, logic bombs of ander materiaal te introduceren dat kwaadaardig of technisch schadelijk is (“Schadelijk materiaal”);
  • Niet proberen om onbevoegd toegang te verkrijgen tot deze Site, de server waarop deze Site is opgeslagen of elke server, computer of database verbonden met deze Site en
  • Deze Site niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een verspreide denial-of-service-aanval.

We zullen ons redelijkerwijs inspannen om te garanderen dat de Site vrij
is van Schadelijk materiaal, maar garanderen dit niet en aanvaarden geen aansprakelijkheid voor enig verlies of enige schade veroorzaakt door Schadelijk materiaal aan uw computerapparatuur, computerprogramma’s, gegevens of ander eigendomsrechtelijk materiaal wegens uw gebruik van deze Site of door het downloaden van enig materiaal gepubliceerd op deze Site of op een website gekoppeld aan deze Site.

Disclaimer

Deze Site en het materiaal weergegeven op deze Site worden in hun huidige staat verstrekt en zonder enige verklaringen, voorwaarden, garanties of andere bepalingen inzake hun nauwkeurigheid, volledigheid of geschiktheid voor een bepaald doel. We sluiten uitdrukkelijk alle verklaringen, voorwaarden, garanties en andere bepalingen uit die anders geïmpliceerd zijn door de wet, het gemeen recht of de wet van billijkheid met betrekking tot deze Site of het materiaal op deze Site. We zijn niet aansprakelijk als, om enige reden, deze Site op een bepaald moment of voor een bepaalde periode niet beschikbaar is. We wijzen alle aansprakelijkheid af als gevolg van enig vertrouwen gehecht aan materiaal gepubliceerd op deze Site door een bezoeker van deze Site of door iemand die geïnformeerd was over de inhoud van dit materiaal. We zullen niet aansprakelijk zijn voor enige directe, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van en zonder beperking, enig verlies van inkomsten, opbrengsten of winst of enig verlies van gebruik of gegevens hetzij veroorzaakt door onrechtmatige daden (waaronder nalatigheid), contractbreuk of anderszins, in verband met het gebruik, onvermogen tot gebruik of resultaten van het gebruik van deze Site, alle websites gekoppeld aan deze Site en alle materiaal gepubliceerd op deze Site. Niets in deze gebruiksvoorwaarden beperkt of sluit onze aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel uit als gevolg van nalatigheid, noch onze aansprakelijkheid voor frauduleuze voorstelling van zaken of onjuiste voorstelling van fundamentele zaken, noch enige andere aansprakelijkheid die niet kan worden uitgesloten of beperkt onder de toepasselijke wetgeving.

Geldigheid

Als een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden, dit privacybeleid of cookiebeleid illegaal, onwettelijk of onafdwingbaar is, heeft dit geen invloed op de wettelijkheid, geldigheid of afdwingbaarheid van elke andere bepaling van deze gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid of cookiebeleid.

Relatie

Deze gebruiksvoorwaarden, het privacybeleid en cookiebeleid vormen geen partnerschap tussen u en NNV, noch wijst het u of ons aan als de agent van de andere.

Toepasselijk recht en rechtsgebied

Deze gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan en worden geïnterpreteerd volgens de wetten van België en zijn onderhevig aan de exclusive rechtsbevoegdheid van de rechtbank van België.

Contact opnemen

Als u enige bekommernissen heeft over materiaal dat op deze Site wordt weergegeven, neem dan contact op met contact@norgine.com Bedankt om deze Site te bezoeken.